พิษโควิด-19 การส่งออก ญี่ปุ่น ลดลง 28.3% จากปี 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/06/2563