โควิด-19 ทำให้เสี่ยงถูกเลิกจ้าง 8.4 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/06/2563