โควิด-19 พ่นพิษบุคลากรธุรกิจการบินทั่วโลก ตกงาน 2.7 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/05/2563