2 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จะสูญเสียการได้กลิ่น

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/04/2563