รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา มาตรการต้าน โควิด-19 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเว้นระยะห่างทางต้องโทษปรับประมาณ 16,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/04/2563