เกาหลีใต้ ไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดขาย อาหารออนไลน์ "เพิ่มขึ้น" 92.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/04/2563