นางสาวพรพรรณ บัวทอง บุคลากรสวนดุสิตโพล และคณะ พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯจากคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาทักษะ และฝึกประสบการณ์โดยตรงในด้านต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2563