ปี 2562 ไทย กระบวนการเลือกต้้งแข็งแกร่ง อันดับ 79 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 7.42 (จากคะแนนเต็ม 10)

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/03/2563