ปี 2562 เกาหลีเหนือกระบวนการเลือกต้้ง อ่อนแอที่สุดในโลก ค่าดัชนี 0 (จากคะแนนเต็ม 10)

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/03/2563