ปี 2562 นอร์เวย์ กระบวนการเลือกตั้งเเข็งแกร่งที่สุดในโลก ค่าดัชนี 10 (จากคะแนนเต็ม 10)

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/02/2563