ปี 2562 ไทย ระบอบประชาธิปไตยแข็งแกร่ง อันดับ 68 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 6.32 (จากคะแนนเต็ม 10)

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/02/2563