ปี 2562 เกาหลีเหนือ ระบอบประชาธิปไตย อ่อนแอที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.08 (จากคะแนนเต็ม 10 )

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/02/2563