ปี 2562 นอร์เวย์ ระบอบประชาธิปไตย แข็งแกร่งที่สุดในโลก ค่าดัชนี 9.87 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/02/2563