ปี 2562 ไทย รับมือโรคระบาด อันดับ 6 จาก 195 ประเทศ ค่าดัชนี 73.2 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/02/2563