ปี 2562 สหรัฐอเมริกา "รับมือโรคระบาด" ดีที่สุดในโลก ค่าดัชนี 85.5 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/02/2563