ฮ่องกง มีการขายหน้ากาก N95 ราคาเเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า จากปกติกล่องละ 2,800 บาท เพิ่มเป็นกล่องละ 10,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/02/2563