ไวรัสโคโรน่าระบาดท่องเที่ยวไทย อาจสูญรายได้ 9.45 หมื่นล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/02/2563