ปี 2552 ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ระบาดผู้ติดเชื้อ H1N1 กว่า 130 ประเทศ เสียชีวิต 1.5-5.7 แสนราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/01/2563