ปี 2557 - 2559 อีโบล่า ระบาดผู้ติดเชื้อ 28,646 ราย เสียชีวิตถึง 11,323 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/01/2563