ตรุษจีน 2563 คนจีน บินมาไทย เฉลี่ยวันละ 3,028 เที่ยวบิน ลดลงจากปี 2562 3.71%

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/01/2563