คาดหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2563 อาจสูงกว่า 80% ของ GDP

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/01/2563