ณ วันนี้ 9 ใน 10 ของคนทั่วโลก หายใจนำ "อากาศเป็นพิษ" เข้าสู่ร่างการเป็นประจำ

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/01/2563