"คนไทย" ให้คะแนนความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2562 6.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/01/2563