ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรของสวนดุสิตโพล เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
06/01/2563