เทศกาลปีใหม่ 2563 คนไทย ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 9,468 หลัง มากกว่าปีใหม่ 2562 ถึง 292 หลัง หรือ 3.08%

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/01/2563