เทศกาลปีใหม่ 2563 คนไทย เสียชีวิตลดลง 102 คน ประมาณ 24.34% จากเทศกาลปีใหม่ 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/01/2563