รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(41)/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
03/01/2563