เทศกาลปีใหม่ 2563 คนกรุงเทพ ใช้จ่ายเงิน 29,800 ล้านบาท ลดลง 3.2 % เมื่อเทียบกับปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/01/2563