ปี 2562 คนไทย ทักษะภาษาอังกฤษ อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ ด่าดัชนี 47.61 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/12/2562