รัฐธรรมนูญ มาตรา 9 ประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้ญี่ปุ่น "ไม่มี" กองทัพ

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/12/2562