ปี 2561 ไทย มีพื้นที่ป่าไม้ 102.48 ล้านไร่ หรือ 31.68% ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มขึ้น 3.32 แสนไร่

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/12/2562