ปี 2560 ป่าสงวนไทย ถูกบุกรุก 107,932 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ถึง 1,649 ไร่

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/12/2562