คนไทย กินไข่น้อย คนละ 247 ฟองต่อปี ตำ่กว่าเป้าหมายคนละ 300 ฟองต่อปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/12/2562