รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(40)/2562 โดยมีนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/11/2562