นิวซีแลนด์ ให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งประเทศแรกของโลก เมื่อ พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1833) ไทย ให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932)

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/11/2562