บราซิล ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลืกตั้ง อายุ 16 ปี บริบูรณ์

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/11/2562