ปี 2562 ปีแห่ง "การเลือกตั้งโลก" 53 ประเทศ จัดการการเลือกตั้ง ทวีปยุโรปเลือกตั้งมากที่สุด 32 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/11/2562