"แสนแสบ" คลองคนขุดยาวที่สุดในไทย ยาวทั้งสิ้น 73.8 กม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/11/2562