ปี 2562 ไทย ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว อันดับ 31 จาก 140 ประเทศ ค่าดัชนี 4.5 จากคะแนนเต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/11/2562