ปี 2562 สเปน ศํกยภาพด้านการท่องเที่ยว ดีที่สุดในโลก ค่าดัชนี 5.4 จากคะแนนเต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/11/2562