สถิตการเก็บ "กระทง" ในพื้นที่ กทม. ปี 2559 6.62 แสนใบ ปี 2560 7.60 แสนใบ ปี 2561 8.41 แสนใบ

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/11/2562