พรรคภารตียชนตา ประเทศอินเดีย BJP สมาชิก "มาก" ที่สุดในโลก ประมาณ 180 ล้านคน ข้อมูล ณ ปี 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/10/2562