เยอรมัน เก็บภาษีเพื่อบำรุงศาสนา 9% ของรายได้ แต่ถ้าระบุว่า "ไม่มีศาสนา" ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีประเภทนี้

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/10/2562