นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตโพลร่วมสักการะศาลพ่อปู่ชัยมงคล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.19 น. ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2562