ในหลวง ร.5 ใช้เวลาตั้งแต่ ปี 2417 ถึง 2448 รวมกว่า 30 ปี เลิกทาส โดยปราศจากความขัดแย้งรุนแรง

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2562