"เกอิชา" กาเเฟปานามา "เเพง" ที่สุดในโลก 10,000 เหรีัียญสหรัฐฯ ต่อกิโลฯ ประมาณ 300,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/10/2562