ปี 2562 คนไทย ใช้งาน อินเทอร์เน็ต อันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/10/2562