ปี 2561 ไทย ใช้งบประมาณ กลาโหม อันดับ 29 จาก 40 ประเทศ 6.80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 2.16 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/10/2562