ปี 2561 สหรัฐฯ มีงบประมาณกลาโหม 6.49 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 19.75 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/10/2562