ในหลวง ร.9 ทรงได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 176 ฉบับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/10/2562